Działamy dla księgowych

od 110 lat

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jest najstarszą i największą polską organizacją skupiającą przedstawicieli środowiska zawodowego związanego z rachunkowością i finansami.

Poznaj naszą historię
1957

powołanie Oddziału Okręgowego w Warszawie

Jubileusz SKwP Warszawa
1959

zorganizowanie pierwszych kursów kwalifikacyjnych dla księgowych

Jubileusz SKwP Warszawa
1962

zorganizowanie pierwszych odczytów otwartych i zamkniętych

Jubileusz SKwP Warszawa
1967

przeniesienie Oddziału w Warszawie SKwP do nowego lokalu przy ulicy Hubnera (Zgoda) 13

Jubileusz SKwP Warszawa Jubileusz SKwP Warszawa
1967

powołanie Oddziału Terenowego w Płocku

1968

powołanie Oddziału Terenowego w Siedlcach

1969

powołanie Oddziału Terenowego w Ciechanowie

1971

powołanie Oddziału Terenowego w Ostrołęce

1993

powołanie pięciu placówek kształcenia ustawicznego (w Warszawie, w Ciechanowie, w Ostrołęce, w Płocku i w Siedlcach)

1998

przeniesienie Oddziału w Warszawie SKwP do nowego lokalu przy ulicy Płockiej 17 lok. 25

Jubileusz SKwP Warszawa
2006

przyznanie certyfikatu systemu zarządzania jakości zgodnego z normą ISO 9001

2009

zorganizowanie pierwszej konferencji z okazji Dnia Księgowego

Jubileusz SKwP Warszawa
2010

przeprowadzenie pierwszego w Polsce egzaminu na dyplomowanych księgowych

Jubileusz SKwP Warszawa
2014

zakup i otwarcie nowego lokalu w Warszawie przy ul. Płockiej 17 lok. 12

2014

przeprowadzenie pierwszych w Polsce egzaminów na certyfikowanych ekspertów usług księgowych

Jubileusz SKwP Warszawa
1907

9 czerwca zostało powołane do życia Stowarzyszenie pod nazwą „Związek Buchalterów w Warszawie” obejmujące zasięgiem Królestwo Polskie.

Jubileusz SKwP
1927

5-6 czerwca odbył się w Warszawie I Ogólnokrajowy Zjazd Księgowych

1944

4 sierpnia odbyło się pierwsze po wojnie posiedzenie Oddziału Lubelskiego Związku Księgowych w Polsce.

1946

30 lipca zarejestrowano – na mocy decyzji Prezydenta m.st. Warszawy – „Stowarzyszenie Księgowych w Polsce”.

1957

4 marca zarejestrowano ponownie, zlikwidowane przez władze administracyjne, „Stowarzyszenie Księgowych w Polsce” jako społeczna organizację zawodową.

1958

18 maja Zarząd Główny powołał Rade Naukową Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

1969

Wydawane od 1952 r. czasopismo „Rachunkowość” staje się organem prasowym Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

1989

12 maja Krajowa Rada Dyplomowanych Biegłych Księgowych, powołana przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, została przyjęta do Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC).

1998

27 lutego Stowarzyszenie podpisało umowę licencyjną na pierwsze oficjalne tłumaczenie i publikację Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.

2007

W setną rocznicę powstania pierwszej organizacji zawodowej księgowych na ziemiach polskich Stowarzyszenie Księgowych w Polsce zorganizowało w Warszawie Kongres Polskiej Rachunkowości.

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce wprowadziło Kodeks zawodowej etyki w rachunkowości i stało się jego pierwszym sygnatariuszem.

2009

Zarząd Główny Stowarzyszenia Księgowych w Polsce wprowadził tytuł „dyplomowany księgowy" i certyfikację zawodu księgowego.

2010

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce ustanowiło 9 czerwca Dniem Księgowego

2011

Z okazji polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej zorganizowano międzynarodową konferencję naukową "Rachunkowość w dziele integracji europejskiej" pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.

2013

Wprowadzenie tytułu honorowego "Ambasador zawodowej etyki w rachunkowości" oraz tytułu zawodowego "Certyfikowany ekspert usług księgowych"

SKwP
obecnie

SKwP
obecnie

26
oddziałów Ookręgowych
37
oddziałów terenowych
ponad
22000
członków
ponad
80000
uczestników przedsięwzięć edukacyjnych w SKwP
ponad
68000
Przeszkolonych osób
Kół
zakładowych
Kół
Branżowych
Kół
młodzieżowych
Kół
Seniorów
Klubów

SKwP Oddział
Okręgowy w Warszawie


3
oddziały terenowe

6
Kół branżowych, terenowych, zakładowych
ponad
4300
członków
ponad
12500
Przeszkolonych osób w 2016 r.
Klub biegłych sądowych
Klub Młodego księgowego
Klub Biegłych rewidentów
Klub Seniora

Zarząd Oddziału w Warszawie w kadencji 2015 – 2018: Adam Kęsik Członek Zarządu, Teresa Fołta Członek Zarządu, Waldemar Molenda Członek Zarządu, Aneta Pożarowska Przewodnicząca XXII Okręgowego Zjazdu Delegatów O/O w Warszawie SKwP, Jerzy Koniecki Prezes Zarządu, Anna Socha Wiceprezes Zarządu, Stefania Pariaszewska Prezes Oddziału Terenowego w Ciechanowie, Jadwiga Godlewska Członek Zarządu, Agnieszka Gajewska Członek Zarządu, Grażyna Golat Prezes Oddziału Terenowego w Płocku, Agnieszka Cicha Wiceprezes Zarządu, Małgorzata Mazurkiewicz Sekretarz Zarządu, Leszek Marciniuk Prezes Oddziału Terenowego w Siedlcach, Andrzej Skórzewski Skarbnik Zarządu, Zbigniew Grzesikiewicz Członek Zarządu.

Pracownicy biura w niepełnym składzie: Grzegorz Klusek Kierownik Działu Administracji, Monika Fibich Zastępca Dyrektora Placówki, Ilona Hübner Główny Księgowy, Paweł Przedpełski Dyrektor Biura, Magdalena Liber Kierownik Działu Szkoleń, Dorota Kalinowska p.o. Kierownika Działu Organizacji i Obsługi Oddziałów Terenowych, Monika Makowska Referent ds. Szkoleń i Organizacji, Monika Wysokińska, Izabela Jurczak Referent ds. promocji i marketingu, Anna Rudnik Referent ds. Szkoleń i Organizacji, Maria Białek Starszy Specjalista ds. Księgowości, Grażyna Sypulska Inspektor ds. Kadr i Płac, Justyna Wasek Inspektor ds. Szkoleń, Jolanta Replin Referent ds. Szkoleń, Justyna Pyk Inspektor ds. Szkoleń, Agnieszka Serafin, Jacek Dobczyński Referent ds. Administracji, Klaudia Afeltowicz Referent ds. Szkoleń, Serafina Sobczak Inspektor ds. Księgowości, Beata Konowalik Referent ds. Szkoleń, Krzysztof Żelazowski Referent ds. Administracji, Karolina Gębska Starszy Inspektor, Marek Węcowski Starszy Inspektor ds. Administracji, Agnieszka Kanigowska Inspektor, Ewa Mielnicka Referent ds. Szkoleń, Sylwia Polesiak Zastępca Głównego Księgowego, Anna Sitarek Referent ds. Szkoleń, Agnieszka Koślińska Referent ds. Szkoleń i Organizacji, Beata Jerczyńska Referent ds. Szkoleń, Aleksandra Kucharska, Paweł Zgorzałek Referent ds. Administracji, Agnieszka Pajewska